ων ξωϊξω:
ριρξΰ:
ςεγ μΰ τϊηϊ ξωϊξω αΰϊψ ? μδψωξδ ξιιγιϊ αηψ/ι:
ΰπι αϊ εαψφεπι μδιψων μΰϊψ ! | ΰπι αο εαψφεπι μδιψων μΰϊψ !τψθι δχαεφδ
ηζψδ μξςψλϊ δχαεφεϊ

βμιρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

 βμιρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
λισσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
ηαψι δχαεφδ
μεη γιεπιν

ξπδμ/ϊ
8 ηαψιν αρκ δλμ αχαεφδ


πεςεω85 λϊα/δ: http://niranbd.com/newcity/myegg.asp?id=20949
ςεγλο μτπι 934 ιξιν


δςιψ δειψθεΰμιϊ:
ΰεγεϊ
ϊπΰι ωιξεω
τιψρεν + ιφιψϊ χωψ
ξΰβψι ϊελο βγεμιν:
δεψγεϊ
ξωηχι ψωϊ
ρψθιν εργψεϊ
ϊελο ξαερρ βεμωιν:
αμεβιν αηιπν
απιιϊ ΰϊψ αηιπν
χαεφεϊ μτι πεωΰιν
ΰψλιεπιν βγεμιν:
τεψεξιν
ριψθεπιν
ϊαπιεϊ εεψγτψρ
χιωεψιν εδξμφεϊ:
ξτϊ δΰϊψ
ξωηχιν μιμγιν
ξωηχι απεϊ
ξωηχιν
ΰιπγχρ ςρχιν
ιιςευ μιμγιν
ςιψ δρτψιν

eXTReMe Tracker